Bokomslag Observasjoner
Bilder
Om Borrevannet
Lenker
Kontakt
 
Observasjoner
Observatører
Arkiv

• Artsliste
Rovfugltrekket
Ringmerking

Observasjoner fra andre lokaliteter i Horten kommune:
Møringa
Falkensten
Steinbrygga
Bastøy
Nykirke
Langgrunn
Rørestrand
Østenskjær
Rødskjær
Steinsnes

Horten komm.

Artsliste for Borrevannet

Arter merket * er ennå ikke behandlet av NSKF

Forklaring av symboler:

H = Vanlig hekkefugl, h =Fåtallig hekkefugl,
(-h) = Under 5 hekkefunn, ih = Indikasjoner på hekking, exh = Tidligere hekkefugl.

Arter i kategori A–C
Smålom Gavia stellata Svært fåtallig på vår- og høsttrekket.
Storlom Gavia arctica Fåtallig på vårtrekket.
Islom Gavia immer En voksen fugl observert i full sommerdrakt nede på vannet 5.august 1990.
Dvergdykker Podiceps ruficollis Uregelmessig trekkgjest i april-mai og sept.-okt.
Toppdykker Podiceps cristatus H Hekket hvert år siden 1990, 10-12 par.
Horndykker Podiceps auritus Uregelmessig vår og høst.
Storskarv Phalacrocorax carbo Fisker i vannet hele den isfrie perioden.
Rørdrum Botaurus stellaris 7 funn 1952-2003, hvorav ett vinterfunn.
Gråhegre Ardea cinerea h Karakterfugl så lenge det er isfritt.
Purpurhegre Ardea purpurea En voksen 3K fugl sett 13.-15.juli, og fra 27.-28.august 1991. Sannsynligvis var det snakk om samme fugl.
Egretthegre Ardea alba Et individ observert 3.september 1996.
*Stork Ciconia ciconia * En ubekreftet observasjon fra 1950 tallet. * Et individ satt på pipa til våningshuset på Solberg 17.mai 1975.
Knoppsvane Cygnus olor H Første obs. 1942, første hekkeforsøk 1948. Første vellykkede hekking i 1964.
Sangsvane Cygnus cygnus Vanlig senhøst og tidlig vår, overvintrer når det er isfritt.
Dvergsvane Cygnus columbianus 12 individer 23. - 30.oktober 1976. 2 individer 19.februar – 5.mars 1989. 10 individer 5. – 6.november 2000. 1 individ 31.oktober 2002.
Sædgås Anser fabalis Uregelmessig og fåtallig trekkgjest vår og høst. Ett vinterfunn. A.f.rossicus: 2 individer 13. - 14.januar 2006.
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus Mange flokker trekker over i april/mai. Småflokker raster under høsttrekket. I 2003 rastet også store flokker på vårtrekket (200+ individer i april).
Grågås Anser anser Til stede i den isfrie perioden. Blir stadig vanligere.
Tundragås Anser flavirostris 4 individer 13. - 14.januar 2006
Kanadagås Branta canadensis Til stede i den isfrie perioden. Blir stadig vanligere.
Hvitkinngås Branta leucopsis 1 individ 18.oktober 1991. 1 individ 7.august 1998. 2 individer 17.mai 2000. 19 individer 4.september 2002. 1 individ 21.april 2003, 2 individer 8.juni 2004.
Ringgås Branta bernicla 1 individ trakk forbi 17.mai 2002 og 1700 trakk over 27.mai 2003. 35 individer 27.mai 2006.
Rustand Tadorna ferruginea En hunn observert inne i Vassbånn og beitende ute i Vassmarka 29.mai 1986.
Gravand Tadorna tadorna (-h) Beiter i Vassmarka april - juni.
Mandarinand Aix galericulata 1 hann 15-18 april 1989, 4 funn av minst 3 individer i 2004.
Brunnakke Anas penelope Til stede under vår- og høsttrekket. Størst antall om høsten.
Snadderand Anas strepera Nesten årlig i april-mai i små antall.
Blåvingeand Anas discors 1 hunn i Vassbånn 5.-7.mai 2003.
Krikkand Anas crecca h Til dels store antall under vårtrekket, færre om høsten. Hekker av og til.
Stokkand Anas platyrhynchos H Vanlig hele året, store antall om vinteren når det er isfritt.
Stjertand Anas acuta Årlig i lite antall om høsten, sjeldnere om våren.
Knekkand Anas querquedula ih Årlig i små antall under vårtrekket.
Skjeand Anas clypeata (-h) Hekket i 1948 og 1949. Regelmessig trekkgjest vår og høst.
Taffeland Aythya ferina Årlig i små antall om høsten, sjeldnere om våren.
Hvitøyeand Aythya nyroca Et individ observert 28. april 1996.
Ringand Aythya collaris *En hunn 6. – 7.april 2002.
Toppand Aythya fuligula Vanlig under vår- og høsttrekket, en del sommerfunn.
Bergand Aythya marila Fåtallig på senhøsten.
Havelle Clangula hyemalis Et hunnfarget individ sett 4. november 1984. En hunn 1.april - 16.mai 1992. Et individ 6.mai 1998.
Svartand Melanitta nigra 7 funn av 12 individer
Sjøorre Melanitta fusca 1 hunn 2. - 3.mai 2002.
Kvinand Bucephala clangula h Vanlig hele året, til dels store antall tidlig vår og sen høst.
Lappfiskand Mergus albellus Årlig i små antall tidlig vår og sen høst/vinter.
Siland Mergus serrator Sjelden på våren.
Laksand Mergus merganser Vanligst tidlig vår, færre om høsten.
Vepsevåk Pernis apivorus h Ses hele sommeren.
Svartglente Milvus migrans * Et individ 4.april 1989. * Et individ 5.juni 1996. Et individ 3.mai 1999. *Et individ 9.juni 2002.
Glente Milvus milvus Et individ 20.april 1989. Et individ 19.mars 1994. Et individ 18. mai 1995. Et individ 7.mai 1998. Et individ 10.mai 1998. Et individ 7.mai 2000. * Et individ 8.april 2001, (innsendt NSKF), 1 individ 28.mars 2003 (innsendt NSKF), *1 individ 1.mai 2004, *1 individ 23.april 2005. 1 individ 1.mai 2006.
Slangeørn Circaetus gallicus Et individ trakk over 19.mai 2002.
Havørn Haliaeetus albicilla Noen få funn.
Sivhauk Circus aeruginosus ih Mange individer besøker vannet i april/mai. Mange sommerobs. Forsvinner i september. Hekket misslykket en gang.
Myrhauk Circus cyaneus Årlig trekkgjest i april/mai og september/oktober.
Steppehauk Circus macrourus En 2K hunn 26.-27.april 1999. En 3K+ hunn 5.juni. 1999. *En 1K 21.-26.september 2003. En 2K hunn 6.mai 2006.
Enghauk Circus pygargus En voksen hann 1.mai 1987. En voksen hann 30.april - 1.mai 1993. En voksen hunn 24.april 2000. En voksen hann 9.mai 2000. *En hunn 31.mai - 1.juni 2003. En voksen hann 4.mai 2006.
Hønsehauk Accipiter gentilis ih Vanligst å se oktober - april.
Spurvehauk Accipiter nisus h Ses hele året. Mange trekker forbi i april.
Musvåk Buteo buteo h Mange på trekk i mars/april. Ses hele sommeren. Overvintret 2000/-01 og 2001/-02.
Ørnvåk Buteo rufinus Første funn i Norge: 8 september 1986.
Fjellvåk Buteo lagopus Årlig trekkgjest vår og høst.
Kongeørn Aquila chrysaetos Noen få funn fra høst og vår.
Fiskeørn Pandion haliaetus Fisker i vannet hele sommeren.
Tårnfalk Falco tinnunculus Årlig trekkgjest vår og høst. Noen vinterfunn.
Aftenfalk Falco vespertinus En voksen hann 21.mai 1992. En hann 1.mai 2000. En hann 9.mai 2004. En 2K hunn 7.mai 2005. En 2K hunn 4.mai 2006.
Dvergfalk Falco columbarius Årlig trekkgjest vår og høst.
Lerkefalk Falco subbuteo ih Fåtallig på vårtrekket hvert år. Mange sommerfunn de siste årene.
Jaktfalk Falco rusticolus Sjelden på trekket vår og høst.
Vandrefalk Falco peregrinus Ses mars - oktober. Vanligst om våren. Flere vinterfunn.
Jerpe Bonasa bonasia exh Siste hekking 1988 og sist sett 1989.
Orrfugl Tetrao tetrix Siste spill hørt 1988 ellers obs: En hann 21.november 1990. En hunn 13.oktober 1991. En hunn 24.april 1999.
Storfugl Tetrao urogallus Siste spill rundt 1950. En hunn 2.desember 1980. En hunn Øvre Mølla i august 1982. En observasjon ved Knudsrød 1987.
Lirype Lagopus lagopus Et individ 20.desember 2002 - 15.januar 2003.
Vaktel Coturnix coturnix (-h) Sett (hørt) 20 forskjellige år siden 1948. Hekket i 1997.
Vannrikse Rallus aquaticus h Vanligst å høre i april og juli-november. Overvintret mange ganger.
Myrrikse Porzana porzana ih Registrert i 13 forskjellige år siden 1952. Nesten årlig siden 1990.
Åkerrikse Crex crex ih Registrert i 11 ulike år siden 1987.
Sivhøne Gallinula chloropus h Registrert første gang i 1939.
Sothøne Fulica atra H Registrert første gang i 1948.
Trane Grus grus Årlig i små antall på vårtrekket.
Tjeld Haematopus ostralegus (-h) Beiter i Vassmarka april - juni. Har hekket noen ganger.
Dverglo Charadrius dubius ih Nesten årlig siden 1973.
Sandlo Charadrius hiaticula Fåtallig på trekket vår og høst.
Boltit Charadrius morinellus 19-22 individer observert ved 11 tilfeller siden 1984.
Heilo Pluvialis apricaria Vanlig i gode antall på vårtrekket. Langt færre på høsttrekket.
Sibirlo Pluvalis fulva En adult hann i sommerdrakt observert 10.august 1999.
Tundralo Pluvialis squatarola 15 individer observert ved 9 anledninger siden 1983.
Vipe Vanellus vanellus H Karakterfugl i Vassmarka.
Dvergsnipe Calidris minuta 13 individer ved 7 anledninger siden 1985.
Temmincksnipe Calidris temminckii Sjelden på vårtrekket.
Tundrasnipe Calidris ferruginea 5-6 individer 9.oktober 1969. 1-2 individer 19.september 1970.
Myrsnipe Calidris alpina Meget fåtallig på høsttrekket. Sjelden på våren.
Polarsnipe Calidris canutus 12 individer 18.mai 2006
Fjellmyrløper Limicola falcinellus Et individ 20.mai 1979.
Brushane Philomachus pugnax Årlig på vårtrekket i små antall, sjeldnere på høsttrekket.
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus Sjelden men nesten årlig på trekket vår og høst.
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago h/exh Vanlig på vår- og høsttrekket. Hekker muligens fremdeles.
Dobbeltbekkasin Gallinago media Årlig i mai i lite antall. Av og til i august.
Rugde Scolopax rusticola H Rugdetrekk rundt vannet hele sesongen.
Svarthalespove Limosa limosa Rundt 15 funn siden 1977.
Lappspove Limosa lapponica 27 individer ved 6 anledninger siden 1979.
Småspove Numenius phaeopus Fåtallig på trekk i mai og juli/august.
Storspove Numenius arquata exh/ih Vanligst i små antall vår og høst. Mange sommerobs. og flere vinterobs.
Sotsnipe Tringa erythropus Ses av og til på trekket i mai. Enkeltindivider på trekket i august.
Rødstilk Tringa totanus exh Vanligst på vårtrekket. Flest individer ved stor vårflom.
Gluttsnipe Tringa nebularia Vanlig på vår- og høsttrekket.
Skogsnipe Tringa ochropus Vanlig på vår- og høsttrekket.
Grønnstilk Tringa glareola Vanlig på vår- og høsttrekket.
Strandsnipe Actitis hypoleucos h Fåtallig hekkefugl.
Steinvender Arenaria interpres Et individ 17.mai 1985. Et individ 11.mai 1986.
Svømmesnipe Phalaropus lobatus Et individ 15.mai 1966. Et individ 25.mai 1979. En hunn 26.mai 1991.
Tyvjo Stercorarius parasiticus Et individ 15.mai 1977. 2 individer 4.juni 1983. Et individ trakk over Vassbånn 24.mai 1993. 1 individ 6.mai 2005.
Hettemåke Larus ridibundus exh Hekket inntil 1973. Store antall i Vassmarka under våronna.
*Svartehavsmåke Larus melanocephalus *Et 2K individ 8.juni 2003.
Fiskemåke Larus canus (-h) Store antall i Vassmarka under våronna.
Sildemåke Larus fuscus Størst antall under våronna.
Gråmåke Larus fuscus Ses hele året, størst antall senhøstes.
Svartbak Larus marinus Ses hele året, størst antall senhøstes.
Dvergmåke Larus minutus Et 2k individ ble sett 10.juni 2000.
Krykkje Rissa tridactyla Et 2K individ 3.januar 1984. En ad. 28.desember 1990.
Grønlandsmåke Larus glaucoides Et 2K individ ble observert 12.mai 2000.
Rovterne Sterna caspia Et individ juni/juli 1969. Et individ mai 1970.
Splitterne Sterna sandvicensis 4 individer 7 juli 1984.
Makrellterne Sterna hirundo Fisker i Borrevannet hele sommeren.
Rødnebbterne Sterna paradisaea 6 funn
Svartterne Chlidonias niger 4 funn
*Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus *1 individ 10.juni 2006.
Lomvi Uria aalge Et individ funnet død under høyspent høst 1992. Et individ 15.oktober 2001.
Alkekonge Alle alle 2 individer fløy over vannet 18.november 1990. 1 individ funnet forkomment i Sembskogen 2.november 1996 og sluppet ut i fjorden. 1 individ landet på Vassbånnveien 11.november 2000 og ble sluppet ut i fjorden.
Bydue Columba livia var. domestica Varierende antall i Vassmarka.
Skogdue Columba oenas h Fåtallig hekkefugl, opp til 50 ind. på våren
Rindue Columba palumbus H Vanlig hekkefugl. Noen overvintrer.
Tyrkerdue Streptopelia decaocto h Sees av og til hele året.
Turteldue Streptopelia turtur Et individ 13.mai 1972. Et individ 6.juni 1982. Et individ 6.oktober 1985. Et individ 18.september 1988. Et individ 2.september 2003.
Gjøk Cuculus canorus h Vanligst i mai og august. Gått tilbake.
Haukugle Surnia ulula 6 funn: under invasjoner h.h.v.vinter 1983-84, 1989-90 og 1999/2000.
Spurveugle Glaucidium passerinum Forholdsvis sjelden streiffugl om høsten og vinteren.
Kattugle Strix aluco H Stor bestand rundt vannet, 6-8 par.
Jordugle Asio flammeus (-h) Noen få individer hvert år, vanligst på vårtrekket.
Hornugle Asio otus h Minst 3 par hekker.
Perleugle Aegolius funereus exh Hekket sist i 1969. Ca. 10 funn siden 1983.
Nattravn Caprimulgus europaeus Sjelden, juni og aug./sept.
Tårnseiler Apus apus H Vanlig hekkefugl.
Alpeseiler Apus melba Et individ 17. mai 1997.
Hærfugl Upupa epops Et individ holdt seg på Solberg i perioden 23. - 27.oktober 1990.
Isfugl Alcedo atthis Et individ 16.november 2005.
Vendehals Jynx torquilla h/exh Vanligst på trekket i mai. Blitt stadig sjeldnere.
Grønnspett Picus virides h Ses hele året. Rundt 4 par hekker.
Gråspett Picus canus En observasjon etter 1973.
Svartspett Dryocopus martius h Ses hele året. 1-3 par hekker.
Flaggspett Dendrocopus major H Vanlig hele året.
Hvitryggspett Dendrocopos leucotos 1 ad. hann 25.mai 1971. En hann 27.april 1978. Et individ 10.august 1987.
Dvergspett Dendrocopus minor h Vanligst å se i mars/april og august.
Tretåspett Picoides tridactylus En hann ved Knudsrød 14.april 1984. En hann ved Semb Hovedgård 8. – 9.november 1986. En hann 14.november 2004.
Trelerke Lullula arborea Et syngende individ 15.juni 1948. 7 observasjoner av 8 individer siden 1985.
Sanglerke Alauda arvensis H Vanlig hekkefugl i Vassmarka.
Fjellerke Eremophila alpestris Et individ 13. april 1999. Et individ 1.april 2001.
Sandsvale Riparia riparia exh Vanlig på trekket vår og høst.
Låvesvale Hirundo rustica H Store flokker overnatter i takrøret juli-sept.
Taksvale Delichon urbica H Vanlig hekkefugl.
Tartarpiplerke Anthus richardi Et individ 30.september 2000 og 1 individ 1.-2.oktober 2004.
Trepiplerke Anthus trivialis H Spredt hekkefugl i skogen rund vannet.
Heipiplerke Anthus pratensis exh Vanlig på trekket vår og høst.
Lappiplerke Anthus cervinus Nesten årlig på høsttrekket, sjelden på vårtrekket.
Skjærpiplerke Anthus petrosus 9 funn siden 1971.
Gulerle Motacilla flava exh M.f.thunbergi hekket tidligere. M.f.flavissima: Et individ 11.mai 1986. Et individ 5.mai 1988.
Sitronerle Motacilla citreola En voksen hann ble sett 14.mai 1999.
Vintererle Motacilla cinerea h Fåtallig på trekket vår og høst.
Linerle Motacilla alba H M.a.yarrellii: Et individ 18.mars 1989. Et individ 4.april 1992. Et individ 1.april 1999.
Sidensvans Bombycilla garrulus Varierende opptreden fra år til år oktober-april.
Fossekall Cinclus cinclus (-h) Overvintrer årlig.
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes h Spredt hekkefugl, noen overvintrer.
Jernspurv Prunella modularis H Spredt hekkefugl i skogen.
Rødstrupe Erithacus rubecula H Meget vanlig hekkefugl, noen få overvintrer.
Nattergal Luscinia luscinia H Vanlig hekkefugl rundt hele vannet, opp til 40 revir.
Blåstrupe Luscinia svecica Sjelden på vårtrekket i mai. Vanlig på høstrekket aug.-sept. L.s.cyanecula: En hann 12. – 21.mai 1989.
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus h Regelmessig på vårtrekket, sjelden på høsttrekket.
Buskskvett Saxicola torquata h/exh Vanlig på trekket vår og høst. Størst antall på høsten.
Steinskvett Oenanthe oenanthe (-h) Vanlig på trekket vår og høst.
Ringtrost Turdus torquatus Fåtallig på vårtrekket.
Svarttrost Turdus merula H Vanlig hele året.
Gråtrost Turdus pilaris H Vanlig hele året.
Måltrost Turdus philomelos H Vanlig hekkefugl, 2 vinterfunn.
Rødvingetrost Turdus iliacus H Vanlig hekkefugl.
Duetrost Turdus viscivorus Regelmessig på vårtrekket, sjelden på høsten.
Gresshoppesanger Locustella naevia ih Mulig hekking 1997 – 99.
Elvesanger Locustella fluviatilis Et individ 27.mai 1989.
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus h Først registrert i 1947. Varierende bestand 0-6 par siste 20 år.
Busksanger Acrocephalus dumetorum En syngende hann 29.juni – 2.juli 1980. En syngende hann 31.mai – 10.juni 1992. *En 1K ringmerket 11.september 2003.
Myrsanger Acrocephalus palustris H Første hekking i 1971. Opp til 28 revir rundt vannet.
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus H Norges første hekkefunn i 1947.
Trostesanger Acrocephalus arundinaceus En syngende hann 24. – 25.juni 1950. En syngende hann 14. - 18.juni 1978. En syngende hann 18.juni 1980. En syngende hann 26. – 31.mai 1984. En hann 29.mai 2002.
Gulsanger Hippolais icterina H Spredt hekkefugl rundt vannet.
Møller Sylvia curruca h Vanlig på trekket vår og høst.
Tornsanger Sylvia communis H Vanlig hekkefugl rundt sørenden, over 20 revir.
Hagesanger Sylvia borin H Meget vanlig hekkefugl rundt vannet.
Hauksanger Sylvia nisoria 10 individer ringmerket i august og september 1998-2002.
Munk Sylvia atricapilla H Meget vanlig hekkefugl rundt vannet.
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix h Spredt hekkefugl, 5-10par.
Gransanger Phylloscopus collybita h Spredt hekkefugl rundt vannet.
Løvsanger Phylloscopus trochilus H Meget vanlig hekkefugl rundt vannet.
Fuglekonge Regulus regulus H Vanlig hele året.
Gråfluesnapper Muscicapa striata H Vanlig hekkefugl.
Dvergfluesnapper Ficedula parva Et individ 8.juni 1990 hørt syngende i Eydeparken.
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca H Vanlig hekkefugl.
Skjeggmeis Panurus biarmicus (-h) Første funn 17 november 1990 men årlig siden. Hekket i 2002.
Stjertmeis Aegithalos caudatus (-h) Vanligst å se på høsten.
Løvmeis Parus palustris H Spredt hekkefugl.
Granmeis Parus montanus h Vanligst på høsten.
Toppmeis Parus cristatus exh Sjelden i dag.
Svartmeis Parus ater h Vanligst på høsten og vinteren.
Blåmeis Parus caeruleus H Vanlig hele året.
Kjøttmeis Parus major H Vanlig hele året.
Spettmeis Sitta europaea H Vanlig hele året.
Trekryper Certhia familiaris H Vanlig hele året.
Pungmeis Remiz pendulinus ih En hann 21 mai - 11 juni 1994 og 1 hunn 2.mai 2005.
Pirol Oriolus oriolus 12 individer i 9 forskjellige år siden 1972.
Tornskate Lanius collurio h Sjeldnere enn før. Vanligst i juli-august.
Varsler Lanius excubitor Årviss overvintrer.
Nøtteskrike Garrulus glandarius h Spredt hekkefugl i skogen.
Lavskrike Perisoreus infaustus Et individ 19 desember 1972.
Skjære Pica pica H Vanlig hele året.
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes ih N.c.macrorhynchos: 1 individ 28.desember 1995.
Kaie Corvus monedula H Vanlig hele året. Flokker på opp til 800 om vinteren.
Kornkråke Corvus frugilegus (-h) Hekket i 2002. Ses nå hele året.
Kråke Corvus cornix H Vanlig hekkefugl.
Svartkråke Corvus corone 8 funn siden 1995.
Ravn Corvus corax Ses spredt hele året.
Stær Sturnus vulgaris H Vanlig hekkefugl.
Gråspurv Passer domesticus h Vanlig på gårdstun rundt vannet.
Pilfink Passer montanus H Vanlig hekkefugl.
Bokfink Fringilla coelebs H Meget vanlig hekkefugl, noen få overvintrer.
Bjørkefink Fringilla montefringilla Vanlig på trekket vår og høst, noen overvintrer.
Grønnfink Carduelis chloris H Vanlig hekkefugl.
Stillits Carduelis carduelis h Spredt hekkefugl rundt vannet.
Grønnsisik Carduelis spinus H Spredt hekkefugl rundt vannet.
Tornirisk Carduelis cannabina H Fåtallig hekkefugl rundt sørenden.
Bergirisk Carduelis flavirostris Vanlig på vårtrekket, mer spredt på høsttrekket.
Brunsisik Carduelis cabaret ih Antatt hekkefugl, blir vanligere.
Gråsisik Carduelis flammea Vanlig på trekket vår og høst. Overvintrer.
Polarsisik Carduelis hornemanni Sjelden okt. - mars.
Grankorsnebb Loxia curvirostra (-h) Store mengder enkelte år.
Båndkorsnebb Loxia curvirostra 4 individer 7.november 2004, 1 hann 21.november 2004.
Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus 7-10 ind. 13 desember 1982.
Rosenfink Carpodacus erythrinus h Første hekkefunn 1976.
Konglebit Pinicola enucleator 15-20 individer 23.mai 1973. 7 individer 13.desember 1976. 2 individer 31.desember 1984. 2 individer (samme som over) 1.januar – 17.februar 1985. 10 individer 1. – 3.januar 1990. 60 individer 5.november 2000. 7 individer 27.november 2004.
Dompap Pyrrhula pyrrhula (-h) Vanlig i vinterhalvåret.
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes h Regelmessig hele året.
Lappspurv Calcarius lapponicus Vanlig enkelte år og sjeldnere andre år på vårtrekket. Sjelden om høsten.
Snøspurv Plectrophenax nivalis Vanlig på vårtrekket i mars. Sjelden på høsten
Gulspurv Embriza citrinella H Vanlig
Hortulan Emberiza hortulana Et individ 29.august 1981. Et individ 2.mai 1992.
Dvergspurv Emberiza pusilla Et individ 22.mars 1997.
Sivspurv Emberiza schoeniclus H Vanlig. Fåtallig overvintrer.
*Krattspurv Emberiza pallasi * En syngende hann 15 mars 1998.
Kornspurv Miliaria calandra ih 1972: Et individ skutt 26.januar og skinnet befinner seg nå på Savanger museum. 1 syngende hann 13.juni. 1973: 2 individer 20.mai. En av fuglene med reirmateriale i nebbet. 2006: 1 hann 25.-27.mai.
Arter i kategori D–E
Stripegås Anser indicus 2 individer 20. – 21.oktober 2001.
Snøgås Anser caerulescens 2 individer 6.juni 1983. 6 individer 7.september 1997. 1 individ 18.april 2002.
Moskusand Cairina moschata En rømt parkfugl sommeren 1992 og 9.-12.mai 2003.
Brudeand Aix sponsa 1 hann 6. – 7.oktober 2001.
Ærfugl Somateria mollissima En tam hunnfugl i 1986.
Fasan Phasianus colchicus (-h) Varierende bestand. Forsvinner helt i perioder på flere år.
Nymfeparakitt Leptolophus hollandicus En rømt burfugl sett 16.juli 1991.
Gråtykknebb Eophona personata Et individ 8.april 1991. Sannsynligvis en rømt fangenskapsfugl
Hybrider
* Stokkand x Stjertand Anas platyrhynchos x Anas acuta * Et hann individ 24.april 1988.
* Stokkand x Skjeand Anas platyrhynchos x Anas clypeata * Et hann individ 25 april 1993 og 9.-12.mai 2003.
Kvinand x Lappfiskand Bucephala clangula x Mergus albellus 4 forskjellige individer er registrert på Borrevannet, forøvrig første gang hybridisering mellom disse to er rapportert i Norge. 1986-95.